Giấy chứng nhận

"Chúng ta đang làm gì bây giờ..."
Chứng nhận.

Chứng nhận.